ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ విద్య ఉద్యోగం తాజా సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

తెలంగాణ ప్రవేశ పరీక్షల తేదీలు.
ఈసెట్
: 31 ఆగష్టు
ఎంసెట్: 09, 10, 11, 14 సెప్టెంబర్
ఎంసెట్ అగ్రికల్చర్: 28, 29 సెప్టెంబర్
పీజీఈసెట్: 21-24 సెప్టెంబర్
ఐసెట్: 30 సెప్టెంబర్ మరియు 01 అక్టోబర్
ఎడ్ సెట్: 01, 03 అక్టోబర్
లాసెట్: 04 అక్టోబర్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రవేశ పరీక్షల తేదీలు.
ఐసెట్
: 10, 11 సెప్టెంబర్
ఈసెట్: 14 సెప్టెంబర్
ఎంసెట్: 17,18,21-25 సెప్టెంబర్
పీజీఈసెట్: 28-30 సెప్టెంబర్
ఎడ్ సెట్: 01 అక్టోబర్ (ఉదయం)
లాసెట్: 01 అక్టోబర్ (మద్యహ్నం)
పీఈసెట్: 02-05 అక్టోబర్